Regulamin

Regulamin platformy www.smoketech.pl

Usługi świadczone są tylko dla podmiotów zarejestrowanych jako firma, w przypadku próby zakupu osób prywatnych Rezerwacja produktów może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Średni czas realizacji Rezerwacji wynosi około 3 dni, jednak www.smoketech.pl zastrzega sobie prawo na dostarczenie produktów nie później, niż do tego samego dnia kolejnego miesiąca.

1 .Sotech – właściciel platformy www.smoketech.pl z domyślną lokalizacją w Szczecin, Polska – możliwy kontakt poprzez email: smoketech.pl@gmail.com.

2. www.smoketech.pl – platforma prowadzona w języku polskim, platforma handlowa online – przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Towarów, w ramach której świadczone są również dodatkowe usługi związane z Rezerwacjami.

3. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Klient – osoba fizyczna lub firma, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje działania zmierzające do Rezerwacji Towaru w ramach usług świadczonych przez www.smoketech.pl.

5. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego Towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia dokonania Rezerwacji.

6.  Konto – Klienci mają możliwość korzystania z usług www.smoketech.pl bez dokonywania rejestracji, lub też mogą utworzyć konto w procesie rejestracji.

7. Regulamin – określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z www.smoketech.pl.

8. www.smoketech.pl  może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.

9. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na www.smoketech.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści w sposób wybrany przez Klienta.

10. www.smoketech.pl zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług.

11. www.smoketech.pl służy do rezerwacji towarów. Zakazane jest wykorzystywanie platformy www.smoketech.pl do rezerwacji towarów przez osoby poniżej 18 roku życia.

12. Zabrania się wykorzystywania platformy www.smoketech.pl do sprzedaży towarów, w tym sprzedaży na odległość oraz osobom poniżej 18 roku życia, a także do reklamy towarów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Korzystanie z www.smoketech.pl wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

14. Towary na www.smoketech.pl spełniają kryteria wynikające z przepisów prawa.

15. www.smoketech.pl świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące:
– prowadzenie konta Klienta
– obsługę procesu Rezerwacji Towarów w zakresie wynikającym z Regulaminu

16. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Towarów ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania Rezerwacji.

17. Usługa dokonania Rezerwacji polega na umożliwieniu przez www.smoketech.pl Klientom zarówno posiadającym, jak i nie posiadającym konta Klienta, zarezerwowania Towarów na www.smoketech.pl na zasadach opisanych w Regulaminie.

18. Wszystkie Towary na www.smoketech.pl są nowe oraz bez wad.

19. Złożenie rezerwacji za pośrednictwem www.smoketech.pl wymaga od Klienta:
– złożenia oświadczenia woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji rezerwacji zawartych za pośrednictwem www.smoketech.pl.
– uiszczenia opłaty za rezerwację towaru, która odpowiada wysokości ceny brutto towaru powiększonej o koszt przesyłki towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia towaru.

20. Klient chcąc dokonać rezerwacji wybiera towar, którym jest zainteresowany. Wybór towaru do rezerwacji następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” na karcie towaru. Klient wskazuje miejsce odbioru i formę zapłaty dla ewentualnego nabycia Towaru od Kuriera po okazaniu dowodu osobistego.

21. Jeżeli po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem, Klient nie zdecyduje się na nabycie tego Towaru, powinien niezwłocznie go odesłać, pozostawiając go w stanie nienaruszonym, po czym Klientowi zostaną zwrócone poniesione koszty pomniejszone o koszt Rezerwacji.

22. Sposób zwrotu płatności zostanie uzgodniony z Klientem.

23. Klient dokonuje opłaty za Rezerwację za pomocą przelewu na rachunek bankowy poprzez dostępne na www.smoketech.pl platformy płatnicze.

24.  Realizacja Rezerwacji odbywa się w siedzibie właściciela platformy i zajmuje średnio do 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

25. Klientowi przysługuje prawo zwrotu Towaru w stanie nie naruszonym w terminie 30 dni.

26. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru – tj. przesyłki zwrotnej.

27. Towary sprzedawane przez Sebastian Osoliński mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

28. Informacja o gwarancji zostanie przekazana Klientowi wraz z Towarem.

29. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu świadczenia Klientom usług drogą elektroniczną oraz realizacji Rezerwacji Towarów przez Sebastian Osoliński.

30. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, niepodanie jednak określonych danych uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

31. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

32. www.smoketech.pl chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

33. www.smoketech.pl ma prawo do anulowania Rezerwacji w przypadku, gdy Klient nie spełnia wymagań oraz nie stosuje się do założeń opisanych w Regulaminie.

34. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że www.smoketech.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Gdy wyżej wymieniona wymiana towaru zostanie wykonana raz, nie można jej ponownie powtórzyć na tym samym towarze. Powyższy podpunkt nie ma zastosowania w przypadku towarów, które używa się w celu napełnienia płynem, lub mających z nim styczność.

35. Jeżeli towar zostanie użyty w sposób nieprawidłowy, lub niezalecany przez producenta Sotech nie ma obowiązku odpowiadać za poniesione straty.

Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 26-10-2018r o godzinie 22:30.

Sotech

dla

www.smoketech.pl