Regulamin

Regulamin platformy www.smoketech.pl

Średni czas realizacji Rezerwacji wynosi około 4-7 dni, jednak www.smoketech.pl zastrzega sobie prawo na dostarczenie produktów nie później, niż do tego samego dnia kolejnego miesiąca.

Zapis o dostawach w 24 i 48 godzin, podczas wyboru wysyłki oznacza czas w jakim firma kurierska dostarcza do państwa paczkę po wcześniejszym przygotowaniu jej przez nas, należy do tego czasu włączyć i uwzględnić Średni czas realizacji Rezerwacji.

1 .Strona przeznaczona dla osób w wieku powyżej 18 lat, osoby młodsze, nie będą obsługiwane oraz ich wiek będzie weryfikowany przez kuriera.  

2. www.smoketech.pl – platforma prowadzona w języku polskim, platforma handlowa online – przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Towarów, w ramach której świadczone są również dodatkowe usługi związane z Rezerwacjami.

3. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Klient – osoba fizyczna lub firma, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje działania zmierzające do Rezerwacji Towaru w ramach usług świadczonych przez www.smoketech.pl.

5. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego Towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia dokonania Rezerwacji.

6.  Konto – Klienci mają możliwość korzystania z usług www.smoketech.pl bez dokonywania rejestracji, lub też mogą utworzyć konto w procesie rejestracji.

7. Regulamin – określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z www.smoketech.pl.

8. www.smoketech.pl  może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.

9. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na www.smoketech.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści w sposób wybrany przez Klienta.

10. www.smoketech.pl zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług.

11. www.smoketech.pl służy do rezerwacji towarów. Zakazane jest wykorzystywanie platformy www.smoketech.pl do rezerwacji towarów przez osoby poniżej 18 roku życia, podmiot pośredniczący w przekazaniu rezerwacji Klientowi, tj. firma kurierska weryfikuje wiek osoby kupującej, po wcześniejszej weryfikacji przez pracowników www.smoketech.pl.

12. Zabrania się wykorzystywania platformy www.smoketech.pl do sprzedaży towarów, w tym sprzedaży na odległość oraz osobom poniżej 18 roku życia, a także do reklamy towarów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Korzystanie z www.smoketech.pl wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

14. Towary na www.smoketech.pl spełniają kryteria wynikające z przepisów prawa.

15. www.smoketech.pl świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące:
– prowadzenie konta Klienta
– obsługę procesu Rezerwacji Towarów w zakresie wynikającym z Regulaminu

16. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Towarów ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania Rezerwacji.

17. Usługa dokonania Rezerwacji polega na umożliwieniu przez www.smoketech.pl Klientom zarówno posiadającym, jak i nie posiadającym konta Klienta, zarezerwowania Towarów na www.smoketech.pl na zasadach opisanych w Regulaminie.

18. Wszystkie Towary na www.smoketech.pl są nowe oraz bez wad.

19. Złożenie rezerwacji za pośrednictwem www.smoketech.pl wymaga od Klienta:
– złożenia oświadczenia woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji rezerwacji zawartych za pośrednictwem www.smoketech.pl.
– uiszczenia opłaty za rezerwację towaru, która odpowiada wysokości ceny brutto towaru powiększonej o koszt przesyłki towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia towaru.

20. Klient chcąc dokonać rezerwacji wybiera towar, którym jest zainteresowany. Wybór towaru do rezerwacji następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” na karcie towaru. Klient wskazuje miejsce odbioru i formę zapłaty dla ewentualnego nabycia Towaru od Kuriera po okazaniu dowodu osobistego.

21. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z Umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Wadliwy lub uszkodzony podczas dostawy Towar, powinien zostać zwrócony na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy do Sprzedawcy ponosi Klient. Towar reklamowany powinien zawierać dokładny opis wady i kopię faktury VAT lub paragonu.
Sprzedawca do żądań klienta ustosunkuje się w terminie do 14 dni.

22. Sposób zwrotu płatności zostanie uzgodniony z Klientem.

23. Klient dokonuje opłaty za Rezerwację za pomocą przelewu na rachunek bankowy poprzez dostępne na www.smoketech.pl platformy płatnicze.

24.  Realizacja Rezerwacji odbywa się w siedzibie właściciela platformy.

25. Klientowi przysługuje prawo zwrotu Towaru w stanie nie naruszonym w terminie 30 dni.

26. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru – tj. przesyłki zwrotnej.

27. Towary sprzedawane przez Sotech Sebastian Osoliński mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

28. Informacja o gwarancji zostanie przekazana Klientowi wraz z Towarem.

29. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu świadczenia Klientom usług drogą elektroniczną oraz realizacji Rezerwacji Towarów przez Sotech Sebastian Osoliński.

30. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, niepodanie jednak określonych danych uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

31. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

32. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Firma Sotech Sebastian Osoliński, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Milczańska 47 8, NIP 9552515698, REGON 383239786.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w witrynie.

33. www.smoketech.pl ma prawo do anulowania Rezerwacji w przypadku, gdy Klient nie spełnia wymagań oraz nie stosuje się do założeń opisanych w Regulaminie.

34. Jeżeli towar zostanie użyty w sposób nieprawidłowy, lub niezalecany przez producenta Sotech Sebastian Osoliński nie ma obowiązku odpowiadać za poniesione straty.

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji.

dla

www.smoketech.pl